Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita A1 v znení aktualizácie č.2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií


Dátum vydania aktualizácie:03.03.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:31.03.2023

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.2 týkali.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktualizácia č.2

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Informácia o aktualizácii výzvy[103kB, .PDF]

Výzva + prílohy – So sledovaním zmien[5351kB, .ZIP]

Výzva + prílohy – Bez sledovania zmien[5326kB, .ZIP]