Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita A1

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií


Dátum vyhlásenia:09.06.2021
Termín uzatvorania 1. hodnotiaceho kola:30.07.2021
Termín uzatvorania 2. hodnotiaceho kola:30.09.2021
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu:140 222,00 EUR

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-511-004

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-511-004[167kB, .DOCX]

Prílohy Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku [456kB, .zip]

Prílohy k žiadostiam o príspevok (ŽoPr)[4,62MB, .zip]