Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita B2 v znení aktualizácie č.1

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-001

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 1 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel


Dátum vyhlásenia:08.12.2020
Termín uzatvorania 8. hodnotiaceho kola:15.04.2022
Termín uzatvorania 9. hodnotiaceho kola:15.06.2022
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu:64 227,41 EUR

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktualizácia č.1

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Informácia o aktualizácii výzvy[91kB, .PDF]

Výzva_IROP-CLLD-T377-512-001_SSZ[1050kB, .PDF]

Výzva_IROP-CLLD-T377-512-001_BSZ[875kB, .PDF]

Prílohy k Výzve na predkladanie žiadostí o príspevok[1753kB, .ZIP]

Prílohy k žiadostiam o príspevok (ŽoPr)[1643kB, .ZIP]