Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita B2 v znení aktualizácie č.2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-001

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel


Dátum vydania aktualizácie:15.02.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:16.02.2023

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.2 týkali.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktualizácia č.2

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Informácia o aktualizácii výzvy[334kB, .PDF]

Výzva + prílohy – So sledovaním zmien[953kB, .ZIP]

Výzva + prílohy – Bez sledovania zmien[916kB, .ZIP]