Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita B2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-001

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel


Dátum vyhlásenia:8.12.2020
Termín uzatvorania 1. hodnotiaceho kola:15.02.2021
Termín uzatvorania 2. hodnotiaceho kola:15.04.2021
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:149 454,80 EUR

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-001[643kB, .pdf]

Prílohy Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku [496kB, .zip]

Prílohy k žiadostiam o príspevok (ŽoPr)[1,66MB, .zip]