Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.1

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 1 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby


Dátum vyhlásenia:01.02.2021
Termín uzatvorania 1. hodnotiaceho kola:20.03.2021
Termín uzatvorania 2. hodnotiaceho kola:20.05.2021
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu:126 488,06 EUR

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktualizácia č.1

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktualizácia č.1[72kB, .DOCX]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-002 – Verzia so sledovaním zmien (SSZ)[204kB, .DOCX]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-002 – Verzia bez sledovania zmien (BSZ)[225kB, .DOCX]

Prílohy Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku [1,07kB, .zip]

Prílohy k žiadostiam o príspevok (ŽoPr)[2,12MB, .zip]