Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby


Dátum vyhlásenia:01.02.2021
Termín uzatvorania 8. hodnotiaceho kola:20.05.2022
Termín uzatvorania 9. hodnotiaceho kola:20.07.2022
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu:46 485,77 EUR

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.2 týkali.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktualizácia č.2

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Informácia o aktualizácii výzvy[276kB, .PDF]

Vyzva_IROP-CLLD-T377-512-002_BSZ aktual č.2[1063kB, .PDF]

Vyzva_IROP-CLLD-T377-512-002_SSZ aktual č.2[1254kB, .PDF]

Príloha č.1 výzvy – Formular_Ziadost o prispevok_BSZ[937kB, .PDF]

Príloha č.1 výzvy – Formulár_Ziadost o prispevok_SSZ[1114kB, .PDF]

Príloha č.4 Výzvy_Kritériá pre výber projektov_BSZ[1628kB, .PDF]

Príloha č.4 Výzvy_Kritériá pre výber projektov_SSZ[1626kB, .PDF]