Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.3

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 3 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby


Dátum vydania aktualizácie:15.02.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:21.03.2023

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.3 týkali.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktualizácia č.3

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Informácia o aktualizácii výzvy[327kB, .PDF]

Výzva + prílohy – So sledovaním zmien[1333kB, .ZIP]

Výzva + prílohy – Bez sledovania zmien[1303kB, .ZIP]