Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.4

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 4 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby


Dátum vydania aktualizácie:29.11.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:30.11.2023

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.4 týkali.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktualizácia č.4

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Informácia o aktualizácii výzvy[324kB, .PDF]

Výzva + prílohy – So sledovaním zmien[1328kB, .ZIP]

Výzva + prílohy – Bez sledovania zmien[1304kB, .ZIP]