Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020


Názov podopatrenia PRV:4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
Typ výzvy:Uzavretá
Dátum vyhlásenia:23.12.2019
Dátum uzavretia:30.04.2020
Oprávnené miesta realizácie:Obce zahrnuté do územia MAS „Mikroregión Hurbanovo“
Oprávnená právna formaAkciová spoločnosť (Slovensko)
žiadateľa:Družstvo (Slovensko)
Komanditná spoločnosť (Slovensko)
Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaná v OR – podnikajúca súčasne ako samostatne hosp. roľník (Slovensko)
Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaná v OR – podnikajúca súčasne ako samostatne hosp. roľník (Slovensko)
Samostatne hosp. roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
Samostatne hosp. roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
Oprávnené činnosti:Špeciálna rastlinná výroba
Živočíšna výroba
Zlepšenie využívania závlah
Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
Zlepšenie odbytu
Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
Reštrukturalizácia alebo diverzifikácia výroby podniku
Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):150 992,00 EUR
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:50%
Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:20 000,00 EUR
Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:200 000,00 EUR
Informácie k výzve v ITMS 2014+:klikni na odkaz

Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Výzva MAS – CLLD 4.1 Mikroregión Hurbanovo s prílohami[9.54MB, .zip]

Výzva MAS – CLLD 4.1 Mikroregión Hurbanovo[1.64MB, .pdf]

Príručka pre prijímateľa NFP Leader, verzia 1.2_bsz[3.05MB, .pdf]

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS Hurbanovo[127kB, .docx]

príloha č. 2b – Projekt realizácie, verzia 1.2_bsz[72kB, .docx]

príloha č. 4b – Vzor žiadosti o NFP 4[607kB, .pdf]

príloha č. 5b – Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP[55kB, .doc]

príloha č. 6b – Podmienky poskyt. príspevku, výber a hodnotiace kritériá, verzia 1.2_bsz[3.56MB, .pdf]

príloha č. 7b – Opravnené výdavky na vybrané stroje[30kB, .xlsx]

príloha č. 8a – Stavebný rozpočet[34kB, .xlsx]

príloha č. 9b – Zoznam komodít špeciálnej rastl. výroby[29kB, .docx]

príloha č. 10b – Zoznam rýchlorast. drevín pre účely pestovania na ornej pôde[19kB, .docx]

príloha č. 13a – Čestné vyhlásenie k VO[21kB, .docx]

príloha č. 13b – KEZ – jednoduché účtovníctvo[22kB, .xlsx]

príloha č. 13b – KEZ – podvojné účtovníctvo[26kB, .xlsx]

príloha č. 15a – Dokumentácia VO Žiadateľ, verzia 1.2_bsz[328kB, .docx]

príloha č. 16a – Metodický pokyn k sociálnemu VO[200kB, .docx]

príloha č. 16b – Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP[66kB, .docx]

príloha č. 17b – Informácia pre Žiadateľov[17kB, .docx]

príloha č. 18b – Príručka MSP[790kB, .pdf]

príloha č. 19b – Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci[155kB, .pdf]

príloha č. 21b – Čestné vyhlásenie Žiadateľa ku konfliktu zaujmu[25kB, .docx]

príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov, verzia 1.2_bsz[23kB, .docx]

príloha č. 24b – Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF[523kB, .pdf]

príloha č. 27a – Usmernenie PPA č. 10_2017 – aktualizácia č. 1[887kB, .pdf]