Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 01/2023/OH

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo. vyhlasuje Výzvu č.01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 24.11.2023

Dátum uzavretia: 08.12.2023


Výzva č. 01/2023/OH:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov – 7.2 [1329kB, .pdf]

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH CLLD 7.2 [32kB, .docx]

Príloha č.2 Vzor životopisu [37kB, .docx]