Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020

Kód výzvy: MRH/2020/01

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len MAS „Mikroregión Hurbanovo“), vyhlasuje dňa 4.2.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS „Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020, v termíne od 4.2.2020 do 3.3.2020 pre opatrenia:

 • Opatrenie 1. – Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
 • Opatrenie 2. – Podpora činnosti združení a spolkov

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 4.2.2020 do 3.3.2020 v priestoroch kancelárie / sídla MAS „Mikroregión Hurbanovo“, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter.

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení neskoršej zmeny a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 1 LEADER NSK.

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 1 LEADER NSK (ďalej „PM 1“),
 • Žiadosť sa predkladá v 2 vyhotoveniach (originál / kópia) v kancelárii / sídle MAS: Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter.
 • Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov schválené Výkonným orgánom MAS „Mikroregión Hurbanovo“.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS Mikroregión Hurbanovo“, adresa: Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter. telefón: +421 905 986 979, e-mail: mikroregionhurbanovo@gmail.com.
 • Manažér MAS: Ing. Miroslava Goldová.

Prílohy výzvy:

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020[297kB, .doc]

Projektový návrh – Žiadosť o dotáciu (formulár)[379kB, .doc]

Programový manuál 1 (verzia 2019)[211kB, .doc]

Návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku[391kB, .docx]