7. Zánik Združenia

  1. Združenie zaniká rozhodnutím najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia.
    1. dobrovoľným rozpustením – zrušením, kedy sa primerane použijú ustanovenia § 70­75 Obchodného zákonníka a nasl., pričom likvidátora určí Predseda Združenia. Zánik Združenia oznámi likvidátor MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie.
    2. zlúčením s iným združením, kedy práva a povinnosti k majetku Združenia prechádzajú na právneho nástupcu. Zánik Združenia oznámi Predseda Združenia MV SR do 15 dní po zlúčení s iným združením.
  2. V prípade, ak dôjde k zániku Združenia dobrovoľnými rozpustením – zrušením, Združenie usporiada svoje existujúce záväzky voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
  3. Všetok zostávajúci majetok a aktíva Združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely. V prípade jeho prevodu, jeho nadobúdateľom nesmie byť osoba prevádzkujúca podnikateľskú činnosť.
  4. Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení a následným výmazom z registra na Ministerstve vnútra SR.