6. Zásady hospodárenia

 1. Majetok Združenia je tvorený hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a inými majetkovými právami. Združenie môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií či štátu v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR.
 2. Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s všeobecne záväznými a platnými predpismi SR a Európskeho spoločenstva a v súlade s dobrými mravmi.
 3. Zdrojom majetku Združenia sú predovšetkým:
  1. členské príspevky,
  2. príjmy z vlastnej činnosti,
  3. príjmy z prenájmu majetku Združenia,
  4. pôžičky, úvery, úroky,
  5. dary od fyzických a právnických osôb,
  6. dotácie a granty,
  7. sponzorské príspevky,
  8. príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnancov, živnostníkov a PO,
  9. príjmy z predaja majetku Združenia,
  10. príjmy z reklamy,
  11. výnosy z verejných zbierok,
  12. výnosy z lotérií a iných hier,
  13. výnosy z organizovaných akcií realizovaných za účelom dosiahnutia cieľa činnosti Združenia,
  14. iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
 4.  Prostriedky Združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie jeho cieľov v platných Stanov.
 5. Všetky peňažné prostriedky Združenia sa sústreďujú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave určenom výkonným orgánom – Radou. Ako majiteľ bude vedené Združenie.
 6. Majetok Združenia môže byť použitý výlučne na:
  1. podporu a realizáciu cieľa a predmetu činnosti Združenia uvedených v´týchto stanovách
  2. výdavky vzniknuté v súvislosti s organizáciou a správou Združenia
 7. Členovia Združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov jeho hospodárenia alebo iných príjmov.
 8. Majetok Združenia nemožno darovať. Ochrana, evidencia a hospodárenie s majetkom Združenia sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podlieha kontrole Kontrolnej a revíznej komisie. Za spôsobené škody ručí Združenie do výšky svojho majetku a len v tomto rozsahu môže brať na seba záväzky.