8. Záverečné ustanovenia

  1. Združenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť okamihom ich schválenia ustanovujúcim valným zhromaždením Združenia.
  3. Členmi združenia sa okamihom registrácie združenia stávajú členovia prípravného výboru uvedení v návrhu na registráciu: Ing. Karol Lovász, nar. 09. 07. 1960, Anton Chochula, nar. 03. 12. 1971, Ing. Terézia Horváthová, nar. 09. 01. 1960.

Dňa 16.09.2013 v Hurbanove