Zmena sídla – Dodatok č.1

Aktuálne znenie:

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.